1
Home > Blog > Wat is een woningcorporatie?

Wat is een woningcorporatie?

Juli 2023

Woningcorporaties spelen een cruciale rol in het bieden van betaalbare en kwalitatieve huisvesting aan mensen met lagere inkomens. In Nederland zijn deze organisaties verantwoordelijk voor het beheer en de verhuur van sociale huurwoningen. In dit blog duiken we dieper in op het concept van woningcorporaties, hun taken en verantwoordelijkheden en enkele belangrijke woningcorporaties in Nederland.

Wat is een woningcorporatie?

Maar eerst, de vraag ‘wat is een woningcorporatie?’. Een woningcorporatie is een non-profitorganisatie die als doel heeft om betaalbare woningen te realiseren en te beheren voor mensen met een lager inkomen. Woningcorporaties zijn verantwoordelijk voor het bieden van huisvesting aan huurders in de sociale huursector, waarbij ze rekening houden met de woonbehoeften van de doelgroep. 

Wat doet een woningcorporatie?

Woningcorporaties hebben verschillende taken en verantwoordelijkheden, die gericht zijn op het beheren en verhuren van woningen. Maar ook het onderhouden van vastgoed en het bevorderen van leefbaarheid in buurten. 

We zetten enkele belangrijke activiteiten die woningcorporaties uitvoeren op een rij:

 Bouwen en verhuren van sociale huurwoningen

Woningcorporaties zijn verantwoordelijk voor het bouwen en beschikbaar stellen van betaalbare huurwoningen. Ze zorgen ervoor dat mensen met lagere inkomens toegang hebben tot geschikte huisvesting.

Beheer van vastgoed

Woningcorporaties beheren hun vastgoedportefeuille, inclusief onderhoud, reparaties en renovaties. Ze zorgen ervoor dat de woningen in goede staat verkeren en voldoen aan de wettelijke eisen en kwaliteitsnormen.

Huurprijsbeleid

Woningcorporaties hanteren een huurprijsbeleid dat rekening houdt met de financiële mogelijkheden van de huurders. De huurprijzen van sociale huurwoningen liggen doorgaans lager dan die van particuliere huurwoningen.

Leefbaarheid en sociale programma’s

Naast het bieden van de huisvesting, streven woningcorporaties naar het bevorderen van leefbare buurten. Ze investeren in sociale programma’s, zoals buurtactiviteiten, voorzieningen en initiatieven die de sociale cohesie en het welzijn van bewoners verbeteren.

Welke woningcorporaties zijn er?

In Nederland zijn er veel woningcorporaties actief, lees: 279 (januari 2023). In totaal vertegenwoordigen ze zo’n 2,3 miljoen huishoudens. Ze spelen in ons kikkerlandje dus een belangrijke rol, vooral in de grote steden. We noemen enkele bekende voorbeelden:

  1. Eigen Haard: met ruim 55.000 woningen in de regio Amsterdam is Eigen Haard een grote woningcorporatie die zich richt op betaalbare huisvesting en leefbaarheid in onze hoofdstad.
  2. Vestia: Vestia is een van de grootste woningcorporaties in Nederland, met een woningaanbod verspreid over verschillende regio’s. Ze beheren meer dan 70.000 woningen en streven naar duurzaamheid en innovatie.
  3. Ymere: actief in de regio’s Amsterdam, Almere, Haarlem en Haarlemmermeer, beheert Ymere ruim 76.000 woningen. Ze richten zich op het bieden van betaalbare woningen en het creëren van sterke buurten.
  4. Woonstad Rotterdam: als een van de grootste woningcorporaties in Rotterdam, beheert Woonstad Rotterdam circa 50.000 woningen. Ze zetten zich in voor duurzame en kwalitatieve huisvesting in de regio.

Werkzaamheden zonder winstoogmerk

Alle werkzaamheden van een woningcorporatie worden uitgevoerd zonder winstoogmerk. De overheid heeft een rol in dit verhaal. Zij is namelijk financier en toezichthouder van woningcorporaties. In de afgelopen jaren heeft de overheid steeds meer verantwoordelijkheden op het gebied van het bouwen en beheren van woningen aan woningcorporaties overgedragen.

Het resultaat hiervan was een steeds prominentere positie in de woningmarkt van de corporaties. Echter, door problemen zoals die bij Vestia en Laurentius, heeft de overheid besloten strenger toezicht te houden op de activiteiten en financiële administratie van de woningcorporaties.

De taken van de corporaties zijn vastgelegd in het ‘Besluit Beheer Sociale-Huursector’ van het ministerie van VROM (Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer).

Regels voor woningcorporaties

Ondanks dat de overheid een toezichthoudende rol heeft, willen ze zo min mogelijk administratieve lasten voor woningcorporaties. Mede om die reden zijn er regels opgesteld voor de corporaties.
 

Regel 1: Zorgen voor betaalbare huurwoningen

De belangrijkste taak van woningcorporaties is het zorgen voor betaalbare woningen voor mensen met lage inkomens. Dit is afgesproken met de Europese Commissie.

Regel 2: Toewijzing huurwoningen

80% van hun betaalbare woningen moeten ze toewijzen aan huishoudens onder een bepaalde inkomensgrens (in 2023: maximaal €44.035 voor eenpersoonshuishoudens en maximaal €48.625 voor meerpersoonshuishoudens).

Regel 3: Geschiktheidstoets voor het bestuur

Alle kandidaat-bestuurders en kandidaat-toezichthouders (commissarissen) van de woningcorporatie moeten een geschiktheidstoets doen. Deze toets bepaalt of de bestuurder geschikt is voor de functie, voordat hij of zij benoemd wordt.

Regel 4: Maatschappelijke vs. commerciële activiteiten

Woningcorporaties moeten hun maatschappelijke activiteiten scheiden van hun commerciële activiteiten. Huurders mogen namelijk niet de dupe worden van verliezen uit de commerciële activiteiten van de corporatie.

Regel 5: Nevenfuncties bij andere woningcorporaties zijn verboden

Een bestuurder van een woningcorporatie mag geen functie hebben bij een andere woningcorporatie. Ook mag een bestuurder geen lid zijn van het bestuur van een gemeente, provincie of waterschap om belangenverstrengeling te voorkomen. 

Enkel sociale huurwoningen

In principe zijn woningcorporaties niet actief in de vrije sector. Ze houden zich dus alleen bezig met sociale woningbouw.

Dus, wat is een woningcorporatie?

Woningcorporaties spelen een cruciale rol bij het bieden van betaalbare huisvesting aan mensen met lagere inkomens. Ze dragen zorg voor het bouwen, beheren en verhuren van sociale huurwoningen, en werken aan het bevorderen van leefbare buurten.

Door hun inzet dragen woningcorporaties bij aan het verminderen van sociale ongelijkheid en het creëren van een inclusieve samenleving. 

Werken bij een woningcorporatie?

Ben je een ervaren specialist op het gebied van wonen, vastgoed, financiën, HR, ICT of Communicatie? Of ben je een ambitieuze professional die graag de eerste stappen in de corporatiesector zet? Wij helpen jou graag aan die baan!

Een aan die bij jou past als mens. Want dat vinden we belangrijk. Lees meer over werken bij een woningcorporatie via InterWork. 

Bekijk onze woningcorporatie vacatures

Delen via: